sk

Street fotografia

Workshop bude zameraný na trpezlivé vyhľadávanie a fotografické zachytávanie náhodných situácií vznikajúcich v exteriéri mesta na ulicach, pričom cieľom je nachádzať zaujímavé, satirické, smutné a veselé kontexty každodenného života v zmysle dokumentárnej fotografie. Spoločné fotografovanie v skupine s lektorom v meste, ale aj jednotlivo podľa témy.

Koláž do fotografie

Workshop priamym zásahom do povrchu média fotografie aplikuje a mixuje reálny svet s posunmi do surrealizmu, pričom strihaním, trhaním, lepením a vrstvením rôznych prvkov a symbolov vznikajú nové reality, súvislosti a posuny nielen formálne ale najmä obsahové. Individuálna práca spolu s lektorom. Individuálna práca spolu s lektorom.

Kolorovaná fotografia

Workshop umožňuje post produkčné úpravy farbami a štetcami do tlačených fotografií, pričom poskytuje neobmedzené varianty a posuny obrazu do rôznych fantazijných či abstraktných obrazcov, či dokonca vytvorenie úplne nových významov a obsahových posunov toho, čo vidíme na fotografii. Individuálna práca spolu s lektorom.Medzinárodné
fotografické kolokvium

17. 5. 2024
Tekovské múzeum v Leviciach

Rozhovory a besedy o tvorbe a diele fotografov 17. ročníka medzinárodného fotografického festivalu Dni fotografie v Leviciach 2024 spojené s premietaním

Cieľom Fotografického kolokvia je poskytnúť informačnú hodnotu, inšpirovať, motivovať a vytvoriť vhodný priestor pre vzájomnú výmenu skúseností. Nemenej dôležitou súčasťou je mapovať vplyv edukácie a jej spätnú väzbu u mladých tvoriacich ľudí a mládeži. Zistiť kontinuitu a vývinové procesy v rôznych fotografických žánroch, ktoré prezentujú súčasný trend, historické postupy a prostredie, ktoré ovplyvnili súčasné tendencie a myšlienkové procesy v tomto druhu vizuálneho umenia.

Cieľová skupina: súčasné fotografické spoločenstvo tvoriví umelci, študenti fotografie a záujemcovia o toto médium.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 Lenka Lindák Lukačovičová /SK

9.30 – 10.00 Kamil Myszkowski /PL
10.00 – 10.30 Krzysztof Szlapa /PL

10.30 – 13.00 Prestávka

11.00 – 11.30 Vladimír Židlický /CZ
11.30 – 12.00 Kíra Krász /HU
12.00 – 12.30 George Roast /HU


Afghanistan under the Taliban

What is it like to travel in a country ruled by a movement that most of the world considers terrorist? Is that really the case? Together we will visit territories that have been inaccessible for years and rediscover them. We will also witness the earthquake that struck the western province of the country. Afghanistan, above all, is about people, and meeting them will be deeply engraved in your heart.

Afganistan za vlády Talibanu

Martin Ďurikovič

Aké je to cestovať po krajine, kde vládne hnutie, ktoré väčšina sveta považuje za teroristické? Je tomu naozaj tak? Spoločne navštívime územia, ktoré boli po dlhé roky nedostupné a znovu ich objavíme. Takisto budeme svedkami zemetrasenia, ktoré postihlo západnú provinciu krajiny. Afganistan, to sú predovšetkým ľudia a stretnutia s nimi sa vám hlboko vryjú do srdca.


Monotypia a farebný linoryt

Zameraním workshopu bude teoretické a praktické oboznámenie sa s technikami monotypie a linorytu. Na začiatku prebehne krátka prezentácia o uvedených technikách (história, ukážka umelcov a diel, možnosti práce a rôzne spôsoby uchopenia techník). Monotypia - grafická technika, ktorá sa nachádza na pomedzí grafiky a maľby. Ponúka širokú škálu možností a experimentu. Názov nám napovedá, že pri tejto technike vzniká iba jeden originálny výtlačok. (vytieraná monotypia, monotypia valcom, kreslená monotypia...) Linoryt - grafická technika tlače z výšky, pri ktorej vzniká mechanickým spôsobom odrývania materiálu matrica. Táto má formu reliéfu. Tlačí sa neodrytá časť (slepotlač, farebná sútlač, odrýpavaná matrica...)

Miloš Mozdík, lektor


Camera Obscura

 

Workshop vracia účastníkov do čias pred vynález fotografie. S technickým minimom znovu objavujeme účinky vlastností svetla cez dierovú komoru fotochemickou cestou, bez kontroly a ilúzie okamžitého výsledku sa nechávame očariť inherentnou krásou v pôvodnom tóne intímneho vzťahu k fotografii. Pohľad na výsledok v mnohom stále prekvapí aj autora samotného a dáva tušiť ako málo prispel k výsledku, čo paradoxne prináša zvláštny druh radosti. Radosť vám urobí aj to, že nepotrebujete zapájať káble a budete v očakávaní výsledku konfrontovaní s tmavou schránkou uprostred denného svetla všednosti, úplne nepripravení na výsledok tým riskujete, že to uvidíte čierne na bielom!

Jozef Kucej, lektor