sk

ČINNOSŤ

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ROS)


 • je kultúrno-vzdelávacia organizácia
 • je rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou
 • riadi sa Zriaďovacou listinou a Zákonom 189 z 1. júla 2015 o kultúrno-osvetovej činnosti  (odkaz dolu)
 • územne pôsobí v obciach a mestách okresu Levice (zoznam obcí okresu Levice)
 • sídli na internáte Strednej priemyselnej školy v Leviciach
 • má osem zamestnancov
 • organizuje podujatia
 • uchádza sa o získanie financií z rôznych grantov

hlavné poslanie

 • vyhľadávanie, ochraňovanie, uchovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva na úrovni amatérskej tvorby
 • prehlbovanie vzťahu ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín
 • vychovávať umením a k umeniu
 • rozvíjať záujmovú činnosť
 • vzdelávať
 • napomáhať sociálnej prevencii

naša činnosť

Pripravujeme a organizujeme podujatia pre deti, mládež a dospelých.

 • na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni v oblasti výtvarnej tvorby, hovoreného slova, fotografie, filmovej tvorby, folklóru (hudba, spev, tanec) a divadla
 • workshopy: divadelné, výtvarné, fotografické, tanečné (folklór), remeselné
 • výstavy autorské a kolektívne
 • vzdelávacie podujatia, semináre, besedy
 • odborná/poradenská a metodická činnosť obciam, študentom, dobrovoľníkom
 • medzinárodné festivaly (cezhraničná spolupráca)
 • propagačná a edičná činnosť


Najvýznamnejšie podujatia ROS


medzinárodné / Levice:

 • Takí sme/This is us - 2007 - 2018, medzinárodný folklórny festival
 • Dni fotografie v Leviciach (DFLV) - 2007 - 2018, medzinárodný foto festival
 • Metodika výučby ľudového tanca - 2013 - 2018, medzinárodné tanečné workshopy (folklór)
 • Ľudový tanec ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - 2015 - 2018, medzinárodná konferencia (folklór)

krajské a celoslovenské:

 • Zimný foto workshop - 2007 - 2018, tvorivé dielne fotografické
 • Na scénu - 2012 - 2017, krajská súťaž neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých, Kozárovce
 • Šaffova ostroha - 2011 - 2018, krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci (okres Levice)
 • Amfo - 2013 - 2016, celoštátna súťaž a výstava amatérskych fotografov, Levice

ostatné podujatia:

 • Kreatívne popoludnia (tvorivé dielne remeselné)
 • Workshopy pre deti a učiteľov materských škôl (tanec - folklór)
 • Okresná súťaž Hviezdoslavov Kubín (hovorené slovo)
 • Okresná súťaž Trojhlavý drak (detské divadlo)
 • Okresná súťaž Fest Tekov! (divadlo dospelých a divadlo mladých)
 • Komunikácia a vzťahy, Ženy v nás (sociálna/primárna prevencia)
 • Globálne vzdelávanie, Ľudské práva
 • Kyberšikana, Bezpečne v sieti
 • Okresná súťaž Čarovné pastelky (výtvarná súťaž pre deti materských škôl)
 • Letný foto workshop (tvorivé dielne fotografické)

a iné.....


Podujatia organizujeme predovšetkým v obciach okresu Levice, ale aj v prenajatých priestoroch, keďže vlastné priestory nemáme.


Aktualizované 29.3.2018, Mgr. Alžbeta Sádovská - riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach