sk

Podnety a sťažnosti

Na Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej len ROS) môžu fyzické osoby a právnické osoby podávať podnety a sťažnosti písomne, osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou.

ROS prijíma podnety a sťažnosti na pracovisku:

osobne: Mlynská ul. 3, 934 01, Levice

písomne: Fr. Hečku 25, P.O.BOX 52, 934 47, Levice 
obálku označiť: podnety a sťažnosti

písomne e-mailom: sadovska@roslevice.sk
predmet správy: podnety a sťažnosti

telefonicky: 036 631 66 67, 0918 949 535

Podania - podnety poukazujúce na porušovanie právnych predpisov nie sú sťažnosťami v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Tieto ROS prešetruje v rámci svojej kontrolnej činnosti. Pre takéto podania neplatia žiadne zákonné lehoty na ich vybavenie. ROS zasiela odpovede na každý prešetrený podnet.

Sťažnosťami podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sú podania, ktoré smerujú proti postupu (konaniu) zamestnancov ROS. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná. Sťažnosť podanú elektronickou poštou musí sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdiť podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia a je 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ ROS predĺžiť túto lehotu o 30 pracovných dní. Túto skutočnosť ROS oznámi sťažovateľovi spolu s uvedením dôvodu.

Dátum zverejnenia: 1.7.2020