sk

Vízia Vladimíra Židlického...

K expresivite tiahne Vladimír Židlický dlhodobo. Hoci čoskoro uprednostnil médium fotografie, nevzdal sa maliarskej skúsenosti šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov a s ňou spätých gestických vstupov do scenérií obrazov. Nerozpakoval sa výrazne — a vtedy neprehliadnuteľne — zasahovať do negatívov, poprípade aj do pozitívov.

Veľkoformátové plátna, ktoré pôsobia svojou monumentalitou, dokážu vizuálne ovládnuť značný priestor. Ich uhrančivá vypracovanosť však nie je samoúčelným efektom. Je nositeľom výrazu vedomia o úskaliach existencie v súčasnom svete.

Civilizačné hrozby sleduje Židlický skutočne v globálnom zábere. Na premenu jeho námetov mal vplyv súbeh mnohých okolností, najmä koronavírusová pandémia, ale aj dosahy nepretržitých vojen, ako dôsledkov politiky, či už medzinárodnej alebo vnútri tej-ktorej spoločnosti. Zjavné sú aj impulzy k sekvencii Zákazov prejavu a odozvy na problematické skony ku konzumerizmu vrátane negatívnych environmentálnych vplyvov.

Židlického filozofii vzťahov širších spoločenstiev a jedincov však zároveň nechýba návratná symbolika kruhových seáns, naznačujúca nevyhnutnú potrebu vzájomného spätia. Otvorená tak zostáva aj ponuka možnosti nádejných vyhliadok...

Josef Moucha, teoretik fotografie, fotograf

Biografia

VLADIMIER ŽIDLICKÝ, rodák z Hodonína (1945), absolvent katedry umeleckej fotografie FAMU (1971—1975) a dlhé roky aj pedagóg, vystavuje od roku 1980 v prestížnych galériách a múzeách v Európe, Ázii či v Spojených štátoch amerických. A to ako samostatne, tak vo vývojovo koncipovaných prehliadkach spolu s osobnosťami svetovej slávy. Je zastúpený v mnohých významných verejných aj súkromných zbierkach.

The vision of Vladimír Židlický...

Vladimír Židlický has been drawn to expressivity for a long time. Although he soon preferred the medium of photography, he did not give up the painterly experience of the sixties and seventies and the associated gestural entries into the scenery of his paintings. He did not hesitate to intervene significantly - and at that time unnoticeably - in the negatives, or even in the positives.

The large-scale canvases, which impress with their monumentality, can visually dominate a considerable space. However, their mesmerising elaboration is not an effect in itself. It carries the expression of an awareness of the pitfalls of existence in the contemporary world.

Židlický pursues the threats of civilization in a truly global perspective. A confluence of many circumstances, notably the coronavirus pandemic, but also the impact of continuous wars as a consequence of politics, whether international or within this-or-that society, has influenced the transformation of his themes. The impetus for the Forbidden Speech sequence and responses to problematic inclinations towards consumerism, including negative environmental impacts, are also evident.

At the same time, however, Zidlicky's philosophy of the relationships of wider communities and individuals is not without the recurrent symbolism of circular seances, suggesting the inescapable need for interconnectedness. This leaves open the possibility of hopeful prospects...

Josef Moucha, theoretician of photography, photographer

Biography

VLADIMIER ŽIDLICKÝ, born in Hodonín (1945), a graduate of the Department of Art Photography at FAMU (1971-1975) and a teacher for many years, has been exhibiting in prestigious galleries and museums in Europe, Asia and the United States of America since 1980. He has exhibited both individually and in developmental exhibitions with world-renowned personalities. He is represented in many important public and private collections.


Názov výstavy: Lonely Planet
Lenka L. Lukačovičová

Krátka anotácia na weby:

Lenka L. Lukačovičová na výstave "Medzičasom" predstavuj dva najnovšie projekty. Prvým z nich je "Lonely Planet Trnávka". V ňom od roku 2020 intenzívne dokumentuje premeny a proces džentrifikácie v jednej z bratislavských lokalít. Tento rozsiahly cyklus odkrýva dynamiku mestského prostredia. Autorka sa sústreďuje na snímanie miestnej časti Trnávka v Ružinove v Bratislave s povesťou divokej periférie, kde žije.

Druhým projektom je rozpracovaný cyklus "Invisible Fields – Neviditeľné polia" (od 2023). Tu sa sústreďuje na nekonečné hľadanie domova, pokoja a lásky. Hovorí o živote, dospievaní, návrate s dcérou na miesta, kam chodievali jej rodičia a utíšení sa v prvom obraze mora. Posledné roky prechádza krajinou, nachádza v nej (medzi) priestory. Miesta, ktoré nie sú síce koherentné, ale zároveň aj chaotické, a o to viac symbolické.

Lenka L. Lukačovičová (*1987) je výtvarníčka, ktorá vo svojej praxi prepája fotografiu s performance a inštaláciou. Vo svojej tvorbe spracováva témy, ktorých východiská, ale i riešenia, sú extrémne fluidné a menlivé, vrství ich. Precízne a sústredene sa zaoberá nielen výberom témy, ale aj materiálov, techniky s akou pracuje, koncentruje sa na inštaláciu fotografií, objektov, tak, aby podporili nosnú myšlienku projektu. Všetky línie premýšlania autorky fungujú samostatne, ale zároveň sa podvedome prelínajú. Autorka pracuje konceptuálne, kontinuálne s upriamením na fotografiu. Každá realizovaná výstava je iná a je odpoveďou priamo na danú vzniknutú situáciu.

Momentálne pôsobí aj ako vedúca prípravného ateliéru na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení. Vystavovala vo významných galériách na Slovensku a v Českej republike a zúčastnila sa mnohých prestížnych zahraničných umeleckých festivalov.

Exhibition name: Lonely Planet
Lenka L. Lukačovičová


Short annotation:

Lenka L. Lukačovičová presents her two latest projects in the exhibition "In Between". The first one is "Lonely Planet Trnávka". In it, she has intensively documented the transformations and the process of gentrification in one of Bratislava's localities since 2020. This extensive series reveals the dynamics of the urban environment. The author focuses on capturing the local area of Trnávka in Ružinov, Bratislava, with its reputation as a wild periphery where she lives.

The second project is a work-in-progress series "Invisible Fields" (from 2023). Here she focuses on the endless search for home, peace and love. She talks about life, growing up, returning with her daughter to the places her parents used to go and finding comfort in the first image of the sea. For the last few years, she has been traversing the landscape, finding (inter)spaces in it. Places that are not coherent, but chaotic and even more symbolic.

Lenka L. Lukačovičová (*1987) is an artist whose practice combines photography with performance and installation. She treats themes with extremely fluid and changeable starting points and solutions; she layers them. She is precise and focused not only on her choice of subject but also on the materials and techniques she uses, concentrating on the installation of photographs and objects so that they support the main idea of the project. All the lines of the artist's thinking work independently, but at the same time, they are subconsciously intertwined. The author works conceptually, and continuously with a focus on photography. Each exhibition is different and is a direct response to a given situation.

Currently, she is also the head of the preparatory studio at the Department of Photography and New Media at the Academy of Fine Arts. She has exhibited in major galleries in Slovakia and the Czech Republic and has participated in many prestigious international art festivals.


Kíra Krász

Myšlienka po naučenom
(2019)

Pri hľadaní počiatkov osobného porozumenia a zaoberaní sa formami kedysi naučeného a zabudnutého podnecujem svoju myseľ k potulkám a spochybňovaniu všetkého, čo nás obklopuje. Inšpiráciu čerpám z obrazov každodenného života spolu so snami, maľbami, čítaním filozofov alebo zvukmi hudby.

To všetko sa zjednocuje do podoby mojich fotografií, keď sa vytlačia na materiál, ktorý v škole plnil dobrú funkciu: žlté listy zošitov, učebnice, atlas geografie a rôzne iné učebné pomôcky. S pribúdajúcimi rokmi a s prehodnocovaním a revidovaním týchto vedomostí sa mi darí vrstviť a spájať svoje skúsenosti s predtým naučeným.

Nostalgia, zvedavosť a potreba zachovania sa stávajú podstatnou súčasťou tohto procesu. Snažím sa dať zabudnutému nový zmysel, chcela by som, aby ľudia videli staré veci v novom svetle.

V tejto práci je vek zaručený. Materiál, ktorý tvorí môj začiatok, sa už kúpe vo vlastnej histórii. Tak ako voda na skalách, aj vedomosti, ktoré sa všetci učíme, sú v procese neustáleho vymazávania, blednutia v dôsledku selektívneho procesu našej pamäte. Prostredníctvom rozoberania teoretických kníh si znovu pripomínam aj princípy algebry, geometrie, biológie a iných vedných odborov, chápem ich z pohľadu intuitívnej ľudskej skúsenosti.

Usporiadaním jednoduchých línií a kružníc a harmóniou tvaru a obsahu umiestňujem obrazy na zvolené plátno. Prostredníctvom vynálezu chybných meraní sa zabávam na abstraktných pôžitkoch našej racionálnej mysle.

Životopis umelkyne:

Kíra Krász sa narodila v roku 1995 v Pécsi v Maďarsku. V súčasnosti žije v Maďarsku a študuje magisterský stupeň výtvarného umenia na Maďarskej univerzite výtvarného umenia v Budapešti. V roku 2019 ukončila bakalárske štúdium fotografie (BA Hons) na Univerzite v Brightone a získala ocenenie Photoworks za svoj záverečný projekt "Myšlienka po naučenom". Odvtedy boli jej práce vystavované v rôznych krajinách Európy. V roku 2021 získala štipendium za svoj prebiehajúci projekt Od mramoru ku kameňu.

Kíra Krász

Thought after Taught
(2019)

In search of the origins of personal understanding and by engaging with the forms of the once learned and since forgotten, I encourage my mind to wander and to question everything that surrounds us. I draw inspiration from the images of my everyday life accompanied by dreams, paintings, readings from philosophers, or by the sound of music.

All this becomes unified in the form of my photographs when printed onto the material that served good function at school: yellow sheets of exercise books, textbooks, a geography atlas and various other educational material. With passing years, and with re-evaluating and revising this knowledge, I manage to layer and combine my experience with the previously learned.

Nostalgia, curiosity and a need to preserve become an essential part of the process. I try to give a new purpose to the forgotten, I would like people to see old things in a new light.

In this work, age is guaranteed, the material that forms my beginning is already bathed within its own history.

Like water upon rocks, the knowledge that we all learn is in a process of continual erasure, paling, due to the selective process of our memory. Through dismembering books of theory, I am also re-membering the principles of algebra, geometry, biology and other fields of science, understanding them from the perspective of intuitive human experience.

By arrangements of simple lines and circles and the harmony of shape and content, I position the images upon their chosen canvas. Through the invention of flawed measurements, I amuse on the abstract pleasures of our rational minds.

Artist Bio:

Kíra Krász was born in Pécs, Hungary, in 1995. She currently lives in Hungary and is studying for a Masters Degree in Fine Art at the Hungarian University of Fine Art, in Budapest. She graduated in BA (Hons) Photography from the University of Brighton in 2019, winning the Photoworks award for her final project, 'Thought after Taught'. Since then her works have been exhibited in various countries across Europe. In 2021 she received a scholarship for her ongoing project, From Marble to Stone.


Kíra Dorottya Krász a George Roast

Zostávam pri zemi tým, že ťa držím hore
2021

Toto dielo vzniklo krátko po tom, ako sa Kíra Krász a George Roast presťahovali z Anglicka do Maďarska, čo so sebou prinieslo nové aspekty vzájomnej závislosti. Pre Kíru to bol domov, ale pre Georgea to bolo ďaleko, nielen kvôli fyzickej vzdialenosti, ale aj kvôli jazykovým ťažkostiam. Umelci sa na tento rozdiel pozreli hravou formou a skúmali vzájomné pôsobenie emocionálnej podpory a rovnakého bremena, ktoré na seba navzájom uvalili. Riešili to porovnávaním ich obdarenia a proporcií ich tiel, ktoré im predpísal život, hľadaním rôznych spôsobov, ako by sa ich formy navzájom hodili, ale zároveň vyvíjali tlak na toho druhého. Ide o abstraktné vnímanie vzájomne vynúteného bremena, ako aj spoločnej zodpovednosti za jeho udržanie. Zaoberá sa skutočnosťou, že vzťah je samonosnou štruktúrou, ktorá si vyžaduje úsilie, silu a neustále prispôsobovanie, aby sa udržala rovnováha. Kompozície sa stávajú metaforou tohto pojmu, rozčlenením obrazu na časti je zrejmé, že každá časť je neoddeliteľnou súčasťou pochopenia celku.

Táto spolupráca vznikla z dvoch nezávislých projektov: Georgea Roastu "Little Jacket for a Man" (Malý kabát pre muža), kolekcie, ktorá skúmala latentné obrazy papiera s uplynutou dobou platnosti v tmavej komore, a "Squaring each other to fit" (Vzájomné prispôsobenie sa) od Kíry Krász inšpirovanej videohrou Tetris, ktorá využíva hru ako metaforu na reflektovanie fyzických a emocionálnych dopadov karantény v roku 2020 v dôsledku pandémie Covid-19.

Kíra Dorottya Krász & George Roast

I stay grounded by holding you up
2021

The body of work came to creation shortly after Kíra Krász and George Roast relocated their lives from England to Hungary, a move which brought with it new aspects of interdependence. For Kíra, it was home, but for George, it was far away, not just in physical distance but also due to language difficulties. The artists looked playfully at this difference exploring the interplay between the emotional support and equal burden that they have placed on one another. They addressed this by comparing their endowments and the proportions of their bodies that life has prescribed, finding different ways in which their forms would fit with each other, yet put pressure on the other. It is an abstract perception of the mutually excerted burden, as well as the shared responsibility to uphold. It addresses the fact that a relationship is a self-supported structure requiring effort, strength, and constant adjustment in order to maintain balance. The compositions become metaphorical of this notion, by breaking the image into parts, it becomes evident that each part is integral to understanding the whole.

This collaboration arose from two independent project: George Roast's series, 'Little Jacket for a Man', a collection that explored the latent images of expired darkroom paper, and 'Squaring each other to fit' by Kíra Krász inspired by the video game Tetris, using the gameplay as a metaphor to reflect the physical and emotional impacts of the 2020 quarantine due to the Covid-19 pandemic.


Vízie Krzysztofa Szlapu


Krzysztof Szlapa už viac ako desať rokov neúnavne buduje svoj vesmír fotografických obrazov. Je všestranným umelcom, o čom svedčí aj rozsah tém jeho diel. Nemožno poprieť, že zvedavosť a odhodlanie sú charakteristickými znakmi práce tohto fotografa a jeho tvorbu charakterizuje neustále hľadanie, ktorého výsledky sú vizualizované v podobe prepracovaných fotografií.

Szlapa, podobne ako alchymista hľadajúci recept na kameň mudrcov, ktorý poskytne večný život, sa neustále snaží nájsť nové pohľady na realitu okolo seba. Vo svojej doterajšej umeleckej činnosti sa zaoberal architektonickou, krajinárskou, portrétnou, dokumentárnou, inscenovanou fotografiou a fotografiou aktu. Práve posledný menovaný žáner sa stal základom pre vznik jeho najnovšej výstavy.

Rád by som vám navrhol, aby ste sa prostredníctvom tohto obrazového príbehu ponorili do Szlapových vízií. Tie sa týkajú ženy, jej tela a rôznych kontextov, v ktorých sa môže vyskytovať.

S telom sa niekedy zaobchádza ako s nádobou pre dušu, pre umelca sa stáva nástrojom i hmotou, ktorú treba vytesať. Szlapove fotografie obsahujú množstvo divadelných predstavení plných symboliky. Treba však pripomenúť, že tu prevláda starostlivá inscenácia a tvorca vystupuje ako režisér.

Ženskosť je tradične vnímaná ako jemná, krehká a krásna. Hrdinku Szlapových snímok charakterizuje sila a tajomnosť, často sa zmieta v temnote - autor však pochopil, že temnota je súčasťou svetla. U tohoto fotografa má žena množstvo inkarnácií vzťahujúcich sa na kultúru, mytológiu a priamo na prírodu.

Vo víziách Krzysztofa Szlapu žena žiari, ale žiari aj prezentovaný svet. Odporúčam vám čítať diela prezentované na výstave v mnohých rovinách. Nie sú to len rafinované estetické akty - je to mnohovýznamový príbeh, v ktorom je žena aktérkou a zároveň múzou fotografa.

Dr. Kamil Myszkowski - kurátor výstavy

Krzysztof Szlapa's visions


Krzysztof Szlapa has been tirelessly building his universe of photographic images for over a decade. He is a versatile artist, as evidenced by the range of themes of his works. It cannot be denied that curiosity and determination are the hallmarks of this photographer's work, and his practice is characterized by constant searching, the results of which are visualized in the form of refined photos.

Szlapa, like an alchemist looking for a recipe for the philosopher's stone that will give eternal life, constantly tries to find new perspectives on the reality around him. In his artistic activities to date, he has explored architectural, landscape, portrait, documentary, staged and nude photography. The latter genre became the basis for the creation of his latest exhibition.

I would like to suggest that you immerse yourself in Szlapa's visions through this pictorial story. Those concerning a woman, her body and the various contexts in which they may occur.

The body is sometimes treated as a vessel for the soul, for the artist it becomes both a tool and a matter to be sculpted. Szlapa's photographs include many theatrical performances filled with symbolism. However, it should be remembered that careful staging prevails here, and the creator acts as a director.

Femininity is traditionally perceived as delicate, fragile and beautiful. The heroine of Szlapa's frames is characterized by strength and mystery, she is often entangled in darkness - but the author understood that darkness is part of light. The photographer's woman has numerous incarnations relating to culture, mythology and directly to nature.

In Krzysztof Szlapa's visions, the woman radiates, but the presented world also radiates. I encourage you to read the works presented at the exhibition on many levels. These are not only refined aesthetic acts - it is a multi-threaded story in which the woman is an actress and at the same time the photographer's muse.

Dr. Kamil Myszkowski – curator of the exhibition