Partneri portálu:

 
 
 
 
Úvod / profil

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ROS)

·       je kultúrno-vzdelávacia organizácia

·       je rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou

·       riadi sa Zriaďovacou  listinou a Zákonom 189 z 1. júla 2015 o kultúrno-osvetovej činnosti

http://roslevice.sk/files/zakon-189-2015-o-kulturno-osvetovej-cinnosti.pdf

·       územne pôsobí v obciach a mestách okresu Levice

http://www.levice.sk/zoznam-obci-okresu-levice.phtml?id5=16518

·       sídli na internáte Strednej priemyselnej školy v Leviciach

·       má osem zamestnancov

·       organizuje podujatia

·       uchádza sa o získanie financií z rôznych grantov

 

hlavné poslanie

·         vyhľadávanie, ochraňovanie, uchovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva na úrovni amatérskej tvorby

·         prehlbovanie vzťahu ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín

·         vychovávať umením a k umeniu

·         rozvíjať záujmovú činnosť

·         vzdelávať

·         napomáhať sociálnej prevencii

 

naša činnosť

pripravujeme a organizujeme podujatia pre deti, mládež a dospelých

·         na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni v oblasti výtvarnej tvorby, hovoreného slova, fotografie, filmovej tvorby, folklóru (hudba, spev, tanec) a divadla

·         workshopy: divadelné, výtvarné, fotografické, tanečné (folklór), remeselné

·         výstavy autorské a kolektívne

·         vzdelávacie podujatia, semináre, besedy

·         odborná/poradenská a metodická činnosť obciam, študentom, dobrovoľníkom

·         medzinárodné festivaly (cezhraničná spolupráca)

·         propagačná a edičná činnosť

najvýznamnejšie podujatia ROS

medzinárodné /Levice:

·         Takí sme/This is us - 2007 – 2016, medzinárodný folklórny festival

·         Dni fotografie v Leviciach (DFLV) - 2007 – 2016, medzinárodný foto festival

·         Metodika výučby ľudového tanca - 2013 – 2016, medzinárodné tanečné workshopy (folklór)

·         Ľudový tanec ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - 2015 – 2016, medzinárodná konferencia (folklór)

 

 

krajské a celoslovenské:

·         Zimný foto workshop - 2007 – 2016, tvorivé dielne fotografické

·         Na scénu - 2012 – 2016, krajská súťaž neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých, Kozárovce

·         Šaffova ostroha - 2011 – 2016, krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci (okres Levice)

·         Amfo  - 2013 – 2016, celoštátna súťaž a výstava amatérskych fotografov, Levice

 

ostané podujatia:

·         Kreatívne popoludnia (tvorivé dielne remeselné)

·         Workshopy pre deti a učiteľov materských škôl (tanec – folklór)

·         Okresná súťaž Hviezdoslavov Kubín (hovorené slovo)

·         Okresná súťaž Trojhlavý drak (detské divadlo)

·         Okresná súťaž Fest Tekov! (divadlo dospelých a divadlo mladých)

·         Komunikácia a vzťahy, Ženy v nás (sociálna/primárna prevencia)

·         Globálne vzdelávanie, Ľudské práva

·         Kyberšikana, Bezpečne v sieti

·         Okresná súťaž Čarovné pastelky (výtvarná súťaž pre deti materských škôl)

·         Letný foto workshop (tvorivé dielne fotografické)

a iné.....

 

Podujatia organizujeme predovšetkým v obciach okresu Levice, ale aj v prenajatých priestoroch, keďže vlastné priestory nemáme.

 

 

9.2.2016

Mgr. Alžbeta Sádovská

riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach

 

 

Zákon o kultúrno osvetovej činnosti

 

 

 

 

 

 


 
Návštev od 3.11.2008: 337777